මන්ච්කින් පූස්පැටියා. (≧ ∇ ≦) …


Munchkin kitten.(≧∇≦) Moreමූලාශ්රය විසින් vywood2