.സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള വേണ്ടി പുര്ര്സ് നമസ്കാരം അഭ്യർത്ഥനനമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സോക്സ് ആവശ്യമാണ്. If you could stop by his place and visit with him and leave kind thoughts and prayers. This is what his mom posted yesterday: “Bad news regarding Socks, it looks like the tooth

Continue ReadingSource link