ឆ្មា

ឆ្មា

Posted ដោយ www.nubfotografica.com នៅលើ 2014-12-13 21:55:55

Tagged: , ឆ្មា , gato , peludo , bokeh , montseny , bosque